Artikel 1 – Toepassingsgebied.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper (verder te noemen Crystal) en klanten / consumenten welke in de webshop producten kopen. Afwijkende voorwaarden worden niet erkend.

Artikel 2 – Totstandkoming

(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant / consument.

(2) Na het invullen van de gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt de  klant / consument het aanbod zijdens Crystal door op de bestel button te klikken. Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat de klant / consument een wederzijdse verplichting aan. Crystal is verplicht het bestelde te leveren en de klant / consument is verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door de klant / consument gekozen betaalmethode.

(3) Indien de klant / consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus de bestelling heeft geplaatst, bevestigt Crystal per email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de klant / consument geen bevestiging van de ontvangst van deze aanvaarding (bestelling) heeft ontvangen, kan de klant / consument de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst. Na ontvangst van de betaling verstuurt Crystal per email de betalingsbevestiging en factuur.

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens

De bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld soort product, prijs etc.) wordt door Crystal opgeslagen.
Al deze gegevens zullen uitsluitend door Crystal gebruikt worden voor klant contact en verwerking van de bestellingen en niet aan derden worden bekend gemaakt.
De Algemene Voorwaarden kan Crystal op verzoek toesturen, maar kunnen door de klant / consument te allen tijde geraadpleegd worden op de website.
De geregistreerde klant kan de gegevens ook raadplegen via de klanten login in zijn / haar eigen account.

Artikel 4 – Rechten en Plichten

Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen nadat u het product heeft ontvangen. Tijdens deze termijn dient de klant / consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
De klant / consument dient een ongeschonden, verzegeld en onbeschadigd product terug te sturen. Indien er schade aan het product is ontstaan, zal Crystal deze schade aan de klant / consument in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren.

Crystal zal na een succesvolle herroeping, indien van toepassing, de door de klant / consument betaalde bedragen binnen 5 dagen na ontvangst van de retourzending terug betalen.

Artikel 5 – Kosten retourzending

Indien de klant /  consument of als zakelijke klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zullen de kosten voor het terugzenden van de producten door Crystal gedragen worden.

Artikel 6 – Garantie en conformiteit

Wanneer de klant / consument een product bij Crystal koopt, heeft deze te allen tijde, mits hij/zij het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan de verwachtingen voldoen dan zal Crystal de conformiteitsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover de klant / consument nakomen. De klant / consument dient daarvoor in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek contact met Crystal op te nemen. Na dit contact onderzoekt Crystal of het gebrek eenvoudig hersteld kan worden of dat het product zal worden vervangen door een nieuw toe te zenden product. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan biedt Crystal de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De klant / consument krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van Crystal terug.

Artikel 7 – Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW, vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend. Stijgingen van materiaalkosten, wettelijke maatregelen (lonen, sociale lasten, belastingen e.d.) en koersfluctuaties kunnen worden doorberekend.

Artikel 8 – Forumkeuze

De rechtbank binnen het arrondissement waar de (hoofd) vestigingsplaats van Crystal onder valt, is bevoegd bij geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst in het geval de klant geen consument is.

De overeenkomsten tussen Crystal en de klant / consument wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Met andere woorden: uitsluitend de Nederlandse regel- en wetgeving zijn op deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 9 – Aansprakelijkheidsuitsluiting

Bij het samenstellen en maken van de website van Crystal is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, er bestaat echter altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd- of niet meer correct is. Crystal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.